Terugkoppeling cie Zorg, Jeugd, Onderwijs 3 oktober 2018

Wat stond er op de agenda van de commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs van 3 oktober 2018?
 

Preventieakkoord:

Eind oktober sluiten staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis, en circa 70 landelijke koepels en organisaties het Nationale Preventieakkoord. Het akkoord bestaat in feite uit drie akkoorden op de deelgebieden roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. De VNG had liever een breder en integraler akkoord gehad, maar dat was niet haalbaar. De drie akkoorden zijn een eerste stap. De VNG tekent het akkoord nu niet in verband met de moties op de ALV in het kader van het IBP. Voor maatregelen in het kader van de drie akkoorden is €24 miljoen per jaar beschikbaar, waarvan 1,5 miljoen voor het opstellen van lokale akkoorden. Het meest heikele punt betrof blurring (denk aan een glaasje wijn bij de boekhandel of kapper). Als compromis is afgesproken dat er geen uitbreiding komt van de wettelijke mogelijkheden, maar dat de huidige pilots mogen wel doorgaan. Met de staatssecretaris wordt gesproken over het inrichten van een preventie fonds.


Hulpmiddelenverstrekking

De commissie heeft ermee ingestemd dat de VNG meewerkt aan de overheveling van de hulpmiddelenverstrekking aan thuiswonende mensen met een Wlz-indicatie naar de Wlz, onder de voorwaarde dat VNG en VWS overeenstemming bereiken over het over te hevelen budget. De VNG-leden worden naar verwachting in oktober 2018 over deze ontwikkeling geïnformeerd met een ledenbrief.


GGZakkoord

Het hoofdlijnenakkoord GGZ zet onder andere in op ambulantisering. Doelstelling  is een afname van de intramurale GGZ capaciteit van 20% in 2025. Dit vraagt extra inzet van gemeenten, onder andere door uitbouw van beschermd wonen, ambulante hulp en begeleiding. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen naar verwachting circa € 300 mln per jaar structureel. De VNG en de commissie zijn positief over de inhoud van het akkoord. Ondertekening zal echter pas plaatsvinden na mandaat van de BALV eind november en nadat gemeenten in voldoende mate gecompenseerd worden voor de extra kosten.


Onderwijshuisvesting

De VNG, de PO-Raad en de VO-Raad hebben op 9 mei jl. voorstellen gedaan voor wijziging van de wetgeving over schoolgebouwen. Onder andere is voorgesteld om in de onderwijswetgeving de mogelijkheid op te nemen dat een gemeente in plaats van vervangende nieuwbouw een schoolgebouw kan renoveren, en daarbij een bijdrage van schoolbesturen kan vragen als zij daardoor besparen op onderhoud en exploitatie. De commissie heeft ingestemd met de voorstellen. Daarnaast heeft de commissie besloten tot het instellen van een expertise team die de opdracht krijgt om een analyse te maken van de toereikendheid van de kosten van gemeenten voor onderwijshuisvesting. Deze opdracht volgt uit de motie die is aangenomen op de ALV van 25 juni jl.  om in gesprek te gaan met het Rijk en de onderwijsorganisaties over een substantiële verhoging van de bekostiging voor onderwijshuisvesting.

 

Mariël Middendorp, gs Rijswijk
Mede mogelijk gemaakt door: