Terugkoppeling VNG cie Participatie Schuldhulpverlening, Integratie

In de commissie Participatie Schuldhulpverlening, Integratie op 3 oktober 2018 werd het volgende besproken.

Job Cohen (Cedris) en Erik Dannenberg (Divosa) zijn toegevoegd als adviseurs van de commissie.
Allereerst teruggeblikt op de tweedaagse. Grote complimenten worden uitgesproken voor de VNG over de organisatie van deze tweedaagse.

Tijdens de BALV organiseert de commissie een deelsessie. Als thema wordt gekozen het Brede Offensief voor ondersteuning naar werk. Het wordt een werksessie waarin informatie van gemeenten gehaald wordt en niet alleen gezonden wordt vanuit de commissie.

Stand van zaken Breed Offensief: uitgebreid gesproken over maatwerk en uniformering. Het rijk en grote werkgevers willen graag meer uniformiteit, de gemeenten willen lokaal maatwerk kunnen leveren. Conclusie is, dat gekeken wordt naar waar we lokaal maatwerk willen leveren en wat daarvoor nodig is. Waar zaken meer technisch van aard zijn (bijv. hoe bepaal je de loonwaarde), is uniformering wellicht wenselijk. Ik heb aangeven, dat het laatste voor gemeentelijke organisaties prettig kan zijn, zodat we gezamenlijk de juiste systemen en technieken kunnen ontwikkelen.

Tenslotte is even stil gestaan bij het beeld dat overheden de norm voor het aannemen van mensen met een achterstand niet halen en het bedrijfsleven wel. Dit beeld kan mogelijk binnenkort kantelen, omdat de wijze van tellen gaat veranderen, zodat bijv. medewerkers van zelfstandige uitvoeringsinstanties meegeteld mogen worden.

RVS-rapport “Leeftijdsgrenzen”, een rapport over leeftijdsgrenzen in diverse regelingen en de problemen die hierbij komen kijken. VNG heeft hier een strategie voorgesteld, wat inhoudt dat we het rapport omarmen en dit inbrengen bij het IBP-kernteam. De commissie gaat hierin mee.

Wetsvoorstel Adviesrecht gemeenten schuldenbewind. Op dit moment bepaalt de rechter wie schuldenbewind krijgt toegewezen, waarna de gemeente moet betalen. De afgelopen jaren zijn de kosten voor gemeenten enorm gestegen, zonder dat we erop kunnen sturen. Het wetsvoorstel zegt dat gemeenten advies aan de rechter mogen geven. De commissie wil adviseren dat dit een zwaarwegend advies wordt en aandacht komt voor uitvoeringskosten. Er zijn gemeenten die hierop pilots draaien. Als een collega een goede pilot kan delen, hoor ik dat graag.

Implementatieagenda inburgering. Het is goed dat gemeenten hierin meer verantwoordelijkheden krijgen. Er komt veel op gemeenten af (o.a. inburgeringstrajecten, financieel ontworpen statushouders, etc). Veel financiële zaken zijn nog niet duidelijk. Ook zijn overgangsregelingen nog onduidelijk. Daarnaast is het goed dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen, maar het gaat pas in per 2020. Gemeenten hebben de behoefte om (deels) eerder te beginnen, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot. Dit komt terug in de gesprekken met de minister.

Peter Heijkoop doet op hoofdlijnen verslag van de bestuurlijke gesprekken met de staatssecretaris. De gesprekken om te proberen tot een akkoord te komen lopen nog volop.

 

Arne van Hout, gs Nijmegen

a.van.hout@nijmegen.nl

 

 
Mede mogelijk gemaakt door: