Commissie Bestuur en Veiligheid - een eerste terugkoppeling

Terugkoppeling Commissie Bestuur en Veiligheid/ 6 september 2018, Carel Brugman,

De eerste samenkomst stond in het teken van kennismaken en een eerste verkenning van mogelijke portefeuilles en ambities van de commissieleden. De commissie Bestuur en Veiligheid gaat (veelal) over burgemeesterlijke portefeuilles en het aantal burgemeesters in de commissie is dan ook groot. Voorzitter is Theo Weterings (burgemeester Tilburg). Mijn rol als gemeentesecretaris zal ik, naast enkele inhoudelijke portefeuilles, vooral vanuit een aanvullend perspectief vormgeven. Zaken als uitvoerbaarheid, verandering van de organisatie (denk aan het thema ondermijning) zijn dan belangrijk.

In de eerste vergadering zijn ook enkele leden voorgedragen voor specifieke overleggremia waarvoor een bijdrage is gevraagd vanuit gemeenten/VNG (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie en stuurgroep Bewaken en Beveiligen).

Inhoudelijk zijn nog enkele thema’s behandeld:

  • Bestuur en Democratie: Kamerbrief Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie - Conceptreactie VNG. Vlak voor het zomerreces verstuurde Minister Ollongren (BZK) de brief ‘Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur‘ aan de Tweede Kamer. Zij kondigt daar aan welke maatregelen zij in de komende jaren wil nemen om Democratie en Bestuur te versterken. Deels heeft VNG met deze brief meegewerkt: dat resulteert in een gezamenlijke programma “Democratie in Actie” van de minister van BZK, VNG en de vakverenigingen. Dit programma maakt een deel uit van de voorgestelde maatregelen in het Plan van Aanpak. De commissie heeft een conceptreactie van de VNG vastgesteld.
  • De concepttekst van het 'preventieakkoord gezondheid, deelakkoord alcohol' lag voor ter bespreking. Daarbij werd opgemerkt dat alcoholproblematiek moeilijk kan worden geïsoleerd in dit deelakkoord. Wat uitgebreider werd stilgestaan bij het belang van een samenhangende regie op het omvangrijke thema “veiligheid en zorg”.
  • In het Strategisch Beraad Veiligheid (trekkend departement: J&V) wordt al langer gesproken over mogelijke uitbreiding van taken en bevoegdheden van BOA’s. Meer principiële opvattingen (geweldsmonopolie politie, afbakening opsporingsbevoegdheden) kruisen de praktische behoeften ‘in het veld’. De gesprekken hierover lopen nog.

 
Mede mogelijk gemaakt door: