Terugkoppeling uit VNG commisssies

Verzamelde terugkoppelingen van gemeentesecretarissen uit de VNG commissies d.d. 6-9-18


Terugkoppeling Commissie EKEM, door Peter Derk Wekx

Algemeen beeld: interessante commissie, waar de komende jaren een hoop staat te gebeuren, zowel op economie, maar ook actueel verpakkingsconvenant en natuurlijk de energie en klimaatopgave.

Qua rolverdeling als secretaris is het nog wel zoeken.  Er wordt heel vanzelfsprekend gedacht in rollen van portefeuillehouders. De ingewikkeldheid met deze positie wordt wel begrepen, maar er is levert niet direct een pasklaar antwoord op.

Voor de komende periode zal ik me in ieder geval wat meer bemoeien met de regionale energiestrategie en aardgasvrije wijken, omdat die thema’s nu ook in een fase komen dat er ook echt over uitvoering nagedacht moet gaan worden.

Vanuit het klimaat programmateam zal contact worden gezocht met VGS om gezamenlijk een stuk inhoud te kunnen presenteren over de regionale energie strategie. Evt. via bestaande kringen of VNG/VGS bijeenkomsten in het land.


Terugkoppeling Commissie Informatiesamenleving, door Beatrijs de Vries en Erwin Debie

(Wilma Atsma was niet aanwezig)

De commissie informatiesamenleving heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad. Bijna de volledige commissie bestaat uit nieuwe leden, dus dat was zeer nuttig en prettig. De commissie bestaat uit mensen met zeer verschillende achtergronden en interesses, uit ook een mooie verscheidenheid van gemeenten, verdeeld over het land. Er speelt veel op het onderwerp en er zijn meerdere linken met de andere (inhoudelijke, maar ook technische) domeinen. Daarin zijn we meegenomen en hebben we sleutelpersonen van de VNG ontmoet. In juli 2018 (in het kader van beter laat dan nooit), is er interdepartementaal een agenda digitale overheid opgesteld. In de commissie werd benadrukt dat onze inbreng als gemeenten om zaken vanuit integraal perspectief te benaderen, en niet sectoraal van groot belang is en blijft.

Verder zijn als belangrijke thema’s voor de komende periode aan de orde geweest het eigenaarschap van data, elektronisch stemmen, datagedreven werken, publieke waarden (checks & balances, beveiliging, privacy), smart cities. De ambities zijn hoog, en daar gaan wij met plezier in mee!


Terugkoppeling Commissie Bestuur en Veiligheid, door Carel Brugman

De eerste samenkomst stond in het teken van kennismaken en een eerste verkenning van mogelijke portefeuilles en ambities van de commissieleden. De commissie Bestuur en Veiligheid gaat (veelal) over burgemeesterlijke portefeuilles en het aantal burgemeesters in de commissie is dan ook groot. Voorzitter is Theo Weterings (burgemeester Tilburg). Mijn rol als gemeentesecretaris zal ik, naast enkele inhoudelijke portefeuilles, vooral vanuit een aanvullend perspectief vormgeven. Zaken als uitvoerbaarheid, verandering van de organisatie (denk aan het thema ondermijning) zijn dan belangrijk.

In de eerste vergadering zijn ook enkele leden voorgedragen voor specifieke overleggremia waarvoor een bijdrage is gevraagd vanuit gemeenten/VNG (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie en stuurgroep Bewaken en Beveiligen).

Inhoudelijk zijn nog enkele thema’s behandeld:

  • Bestuur en Democratie: Kamerbrief Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie - Conceptreactie VNG

  • Vlak voor het zomerreces verstuurde Minister Ollongren (BZK) de brief ‘Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur‘ aan de Tweede Kamer. Zij kondigt daar aan welke maatregelen zij in de komende jaren wil nemen om Democratie en Bestuur te versterken.

  • Deels heeft VNG met deze brief meegewerkt: dat resulteert in een gezamenlijke programma “Democratie in Actie” van de minister van BZK, VNG en de vakverenigingen. Dit programma maakt een deel uit van de voorgestelde maatregelen in het Plan van Aanpak. De commissie heeft een conceptreactie van de VNG vastgesteld.

  • De concepttekst van het 'preventieakkoord gezondheid, deelakkoord alcohol' lag voor ter bespreking. Daarbij werd opgemerkt dat alcoholproblematiek moeilijk kan worden geïsoleerd in dit deelakkoord. Wat uitgebreider werd stilgestaan bij het belang van een samenhangende regie op het omvangrijke thema “veiligheid en zorg”.

  • In het Strategisch Beraad Veiligheid (trekkend departement: J&V) wordt al langer gesproken over mogelijke uitbreiding van taken en bevoegdheden van BOA’s. Meer principiële opvattingen (geweldsmonopolie politie, afbakening opsporingsbevoegdheden) kruisen de praktische behoeften ‘in het veld’. De gesprekken hierover lopen nog.


Terugkoppeling Commissie PSI, door Arne van Hout

Na kennismaking en inventarisatie wie interesse heeft in welke portefeuille hebben we stilgestaan bij het functioneren van de verschillende gremia. Over het functioneren van de Werkkamer (overleg gemeenten, werkgevers, werknemers en rijk over onderkant van de arbeidsmarkt) in de afgelopen periode zijn de commissieleden die daarvan lid waren, kritisch. Discussies verzandden, werden onnodig complex en bleven lang hangen. Dit willen we verbeteren.

Verder werd gesproken over de deelname van Divosa en Cedris aan de commissie PSI. Hiermee wordt ingestemd, met als kanttekening dat zij niet deelnemen aan bestuurlijke delegaties.

Vervolgens een kort gesprek met Jantine Kriens over de moties die tijdens de ALV zijn ingediend en het vervolg daarvan, met name de BUIG-problematiek en de wijze waarop het gesprek met het rijk nu plaatsvindt. Het is een belangrijk onderwerp voor de commissie PSI, terwijl de gesprekken nu op diverse tafels plaatsvinden. Om als gemeenten goed één lijn te trekken, loopt de lijn van de commissie via de voorzitter, die meedraait in de overleggen.

De notitie Perspectief op Werk wordt besproken; een traject dat moet leiden tot landelijke afspraken tussen rijk, gemeenten en werkgevers om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Aandacht wordt gevraagd voor vrijheid om per regio zelf de maatregelen te bepalen, voor het duidelijke maken waar gemeenten verantwoordelijk voor worden en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar moeten zijn.

Tenslotte wordt kort gesproken over het procesvoorstel voor het geven van een bestuurlijke reactie op het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten schuldenbewind. Komt nog terug in de subcommissie.


Terugkoppeling Commissie ZJO, door Mariël Middendorp

Er werd veel informatie uitgewisseld. Enkele bijzonderheden uit de commissie

  • Gemeenten kunnen tot 15 september 2018 een beroep doen op de zogenaamde stroppenpot van 200 miljoen euro. Op dit moment hebben pas 15 gemeenten dat gedaan. Dat is opvallend gezien de grote tekorten die gemeenten hebben. Gemeenten met tekorten worden hierbij nogmaals aangemoedigd om een aanvraag in te dienen

  • De commissie heeft twee adviseurs benoemd. De heer Bert Frings (projectwethouder in Nijmegen) en dhr Theo Berben (concerndirecteur gemeente Apeldoorn)

  • Begin 2017 heeft een aantal landelijke organisaties waaronder de SER, GGD GHOR, Landelijke Federatie Gezondheid, VNO/NCW en VNG het initiatief genomen voor een landelijk preventieakkoord. Vanuit het Kabinet ligt de focus op terugdringen van overmatig alcoholgebruik, rookgedrag en overgewicht. In feite gaat het om het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Vele partijen en ook de VNG vinden de keuze voor de drie thema’s te beperkt en willen juist inzetten op integrale aanpak van complexe problematiek die onder het gezondheidsvraagstuk ligt. De VNG heeft daartoe de zienswijze in een brief van 7 juni jl. aan de staatssecretaris voorgelegd. De WRR heeft onlangs een interessant rapport uitgebracht over gezondheidsverschillen (van verschil naar potentieel). De commissie beveelt aan om dat als basis te gebruiken voor de VNG position paper.  

  • De commissie heeft instemmend gereageerd op het instellen van een geschillencommissie jeugd. De reikwijdte van de commissie zijn de 1) Geschillen  tussen  gemeenten  over  welke  gemeente  verantwoordelijk  is conform het woonplaatsbeginsel. 2) Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkoopproces, bijvoorbeeld over wat een fair tarief is .

 

 

Versie 13/9/2018
Mede mogelijk gemaakt door: