Minister BZK gooit zonder enige strijd de handdoek in de ring

Erwin Debie (algemeen directeur Landgraaf en namens de VGS lid van de stuurgroep operatie Basisregistratie Personen) is verbijsterd over de toezegging van de minister van BZK van woensdag 5 juli aan de Tweede Kamer om met het programma oBRP te stoppen. In zijn brief aan de Kamer van vorige week hield de minister nog alle opties open.

In die brief volgde hij het advies van BIT om een bezinningsperiode in te lassen waarbij het programma in de tussentijd slechts de hoogstnoodzakelijke activiteiten zou uitvoeren. In januari 2018 zou dan een besluit volgen wat ook kon inhouden dat het programma zou worden voortgezet.

Met de VNG is hij van mening dat getemporiseerd doorwerken aan de oBRP tijdens de door de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer voorgestelde bezinning verstandiger was geweest. De besluitvorming is nu zodanig dat een volwaardige weging van oBRP met andere alternatieven (bv uitvouwen of upgraden van de GBA-V) niet meer mogelijk is.

Modernisering persoonsregistratie noodzakelijk

Modernisering van de persoonsregistratie is noodzakelijk om dienstverlening aan inwoners te borgen. Door het stopzetten van de oBRP zonder gemeenten te horen en zonder goede maatschappelijke analyse worden gemeenten gehinderd in deze dienstverlening naar inwoners. De stappen die in de nabije toekomst zullen moeten worden gezet om toch tot een nieuwe BRP te komen zullen een veelvoud kosten van de middelen die nodig waren om het programma succesvol af te ronden.

Interbestuurlijk overleg

Het interbestuurlijk overleg (tussen de VNG en BZK) dat is aangekondigd voor komende woensdag zal een bijzonder karakter hebben omdat de uitkomst immers al vaststaat Daar liet de minister geen onduidelijkheid over bestaan, hij wil het programma "ordentelijk stoppen." Dit betekent in ieder geval dat hetgeen ontwikkeld en gebouwd is zorgvuldig wordt bewaard en bekeken wordt welke onderdelen van hetgeen klaar is mogelijk op enigerlei wijze toch van nut kan zijn. Ook zullen gemeenten de schade die met het stopzetten is opgelopen inzichtelijk maken en inbrengen in deze ordentelijke afronding.  

Voor meer informatie lees ook artikel in AD:  http://www.ad.nl/politiek/minister-plasterk-trekt-stekker-uit-modernisering-bevolkingsregister~a5051b5c/
Mede mogelijk gemaakt door: